lunes. 24.02.2020 |
El tiempo
lunes. 24.02.2020
El tiempo

A Xunta autoriza a construción dun segundo balneario en Cuntis

O solar onde está proxectado o edificio atópase na rúa Bernardo Sagasta. F.S.
O solar onde está proxectado o edificio atópase na rúa Bernardo Sagasta. F.S.
A Consellería de Economía rexeita as alegacións do Concello e a Plataforma

A empresa Termas de Cuntis ten vía libre para construír un segundo balneario nesta localidade. O proxecto que presentou, denominado "ampliación e modificación do aproveitamento de augas mineiromedicinais e termais", recibiu o visto e prace da Consellería de Economía, Emprego e Industria, que rexeitou as alegacións presentadas contra esta iniciativa polo Concello e a Plataforma Veciñal na Recuperación do Patrimomio Termal.

O documento, asinado polo xefe do Servizo de Enerxía e Minas, Tomás Nogueira, precisa que o permiso concedido limítase "aos exclusivos efectos de dispor dun volume de ata 100 metros cúbicos/día procedentes das captacións autorizadas e recoñecidas" de acuífero que explota actualmente.

A proposta de autorización precisa que inclúe o permiso para levar a cabo a obra de escavación que será necesaria e sinala que os promotores da mesma deberán informar do seu inicio á Consellería coa finalidade de que poida realizar un labor de control destes traballos "coa antelación suficiente".

No entanto, non será a Administración autonómica a encargada de verificar esta intervención, cuxa finalidade é "evitar posibles afeccións ao acuífero de augas mineiromedicinais e termais", senón que a empresa promotora do proxecto.

Termas de Cuntis designará a un "técnico competente (enxeñeiro ou enxeñeiro técnico de minas) para supervisar e controlar durante a execución dos traballos de escavación unha posible captación de augas termais que, de producirse, deberá ser posta en coñecemento da xefatura territorial, previa paralización dos traballos que se estean realizando"

A autorización concedida ten carácter administrativo, "deixando a salvo os dereitos de carácter civil" e non exime ao promotor da obra da obrigación de "obter os permisos e licenzas cuxa expedición corresponde a outras administracións".

O documento do Servizo de Enerxía e Minas valida a resposta que deu Termas de Cuntis ás alegacións, na que sinala que todas as carencias de información ás que aluden figuran nas memorias entregadas. Tamén apunta que o novo balneario "non precisa da modificación dos caudais dos aproveitamentos autorizados (...) pois dita instalación fornécese da auga sobrante e non utilizada polo actual".

Os promotores sinalan que "o consumo do recurso atópase xustificado". En relación coa petición de que o proxecto sexa sometido a unha avaliación de impacto ambiental, Termas de Cuntis argumenta que non está proxectado nun espazo protexido.

"Non se vai producir ningunha vertedura de augas susceptibles de afectar ao medio", xa que disporá dos medios necesario para evitalo e conta coa rede de sumidoiros pública, e esta instalación "non é susceptible de xerar residuos industriais", indica a empresa promotora do balneario.

A Administración local non descarta o contencioso
O Goberno local anunciou a presentación dun recurso de reposición, non descarta a vía de contencioso-administrativo e convocará á xunta de portavoces, unha vez que dispoña do informe que solicitou aos seus servizos xurídicos, e tamén se reunirá coa Plataforma na Recuperación do Patrimonio Termal. Nas súas alegacións, expón que o expediente "é insuficiente, incumpre a lexislación ambiental e é de todo inadecuado para a fin perseguido" e non aclara se a autorización é para unha ampliación ou unha modificación, motivo polo que "oponse radicalmente" mentres non dispoña dos informes que determinen o seu alcance.

"Os documentos a analizar non teñen absolutamente nada que ver co tema publicitado", argumenta a Plataforma, e advirte de que calquera aproveitamento por parte dunha empresa podería chocar coa conservación dos dereitos públicos. "Non é titular de ningún dereito que poida resultar afectado", sostén Termas de Cuntis, e mantén que non ostenta a "condición de interesado" neste procedemento.

A Xunta autoriza a construción dun segundo balneario en Cuntis
Comentarios